تور آفریقای جنوبی(8شب) ویژه ژانویه

هتل

 • 5
 • 4

تاریخ های برگزاری (ویژه ژانویه)1402

مدت زمان تور

 • 8 شب

حمل و نقل هوایی

شروع قیمت

2,200دلار

58,900,000

تاریخ های برگزاری
 • 4 دی 1402

  2,200دلار

DaVinci Hotel

UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته 1 شب اقامت

Bakubung Villas Pilanesberg South Africa Hotel

UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته 1 شب اقامت

Cascades South Africa Hotel

UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته 3 شب اقامت

PortsWood South Africa Hotel

UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته 3 شب اقامت

دو تخته

2,200 دلار + 58,900,000

یک تخته

3,220 دلار + 58,900,000

کودک با تخت

1,890 دلار + 54,900,000

کودک بدون تخت

1,590 دلار + 54,900,000

نرخ نوزاد 300 دلار

مرتب سازی

ستاره های هتل

 • یک ستاره
 • دو ستاره
 • سه ستاره
 • چهار ستاره
 • پنج ستاره

قوانین و توضیحات

 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗکمیلی ﺑﺎ پوﺷﺶ کروﻧﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺑﺎﻻی ۶۰ ﺳﺎل ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ
 • VFS ﺣﻀﻮر کلیه ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ (کودک ۱ ﺗﺎ ۱۲ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک و اﻧگشت نگاری الزامی است
 • ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن کودک ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﻧﺼﻒ ﺑﺰرگسال و کودک ﺑﺪون ﺗﺨﺖ و ﻧﻮزاد ﺑﺪون کمیسیون می ﺑﺎﺷﺪ
 • نرخ نوزاد 300دلار آمریکا+ 9900000 تومان میباشد.

مدارک مورد نیاز

 • ۲ ﻗﻄﻌﻪ ﻋکس ۴/۵*۳/۵ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻤﺎم رخ ﺟﺪﯾﺪ
 • اﺻﻞ پاﺳپورت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۴ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر پس از پاﯾﺎن ﺳﻔﺮ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان کمتر از ۱۸ ﺳﺎل در ۲ ﻧﺴﺨﻪ و ﯾک ﻧﺴﺨﻪ ) ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ دادگستری و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
 • (ﻣﻌﺮﻓی ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﺤﻞ کار / ﺷﺮکت (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧگلیسی )ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ذکر ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ کار ،ﺳﻤﺖ، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺮﺧصیﻧﺎﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان
 • پرﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧکی ۳ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﻧگلیسی از ﺑﺎﻧک) اﻋﺘﺒﺎر پرﯾﻨﺖ ﺑﺎﻧکی از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ آن از ﺑﺎﻧک ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﻘﻂ ۳ روز می ﺑﺎﺷﺪ)

خدمات

 • صبحانه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻓﻪ ﺑﺎز در ﺗﻤــــــــﺎم ﻫﺘﻞ ﻫﺎ
 • 1وﻋــــــﺪه ﻏﺬا در کل ﺗﻮر
 • ﺗﺮاﻧﺴــــﻔﺮ فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻫﻮایی ﺑﺒﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎیVFS ﻫﻮاپیمایی ﻗﻄﺮ
 • اﺧﺬ وﯾﺰای کشور آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮبی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ورودی ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ و کیپ ﺗﺎون
 • ﻫﻤﺮاهی راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرسی زﺑﺎن از ﺗﻬﺮان
 • پرداﺧﺖ ورودﯾﻪ کلیه ﻣکاﻧﻬﺎی دﯾـــــــﺪنی ﻃﺒــــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 • گشت ﻫﻠیکوپتر در ﺷﻬﺮ کیپ ﺗﺎون + ۲ﺳﺎﻓﺎری راﯾگان

برنامه سفر Tour Plan

تهران

شروع سفر

11:50

ژوهانسبورگ

1 شب

پارک جنگلی

1 شب

سان سیتی

3 شب

کیپ تاون

3 شب

11:50

تهران

بازگشت به خانه

روز اول:

روز اول:

ورود به فرودگاه ژوهانسبورگ ، دریافت چمدانها و حرکت به سمت هتل ، دریافت اتاق و بازدید از میدان نلسون ماندلا و برگشت به هتل

روز دوم:

صرف صبحانه در هتل ، تحویل اتاقها و ساعت 8 صبح حرکت به سمت پارک شیرها و بعد از آن بازدید از قبایل مجموعه لسدی و در نهایت به صورت زمینی حدود 2 ساعت به سمت هتل در جنگل حرکت میکنیم 

روز سوم:

ساعت 5 صبح حرکت به سمت سافاری صبحگاهی به مدت 3 ساعت و بازگشت و صرف صبحانه در هتل ،سپس حرکت به سمت سان سیتی و دریافت اتاق در سان سیتی و رفتن به سافاری عصرگاهی به مدت 3 ساعت

روز چهارم:

استراحت و روز آزاد و استفاده از برنامه های آپشنال داخل سان سیتی

روزپنجم:

استراحت و روز آزاد و استفاده از برنامه های آپشنال داخل سان سیتی

روز ششم:

صبح زود و حرکت ( به صورت زمینی) بسمت فرودگاه ژوهانسبورگ و دریافت کارت پرواز به سمت کیپ تاون به مدت 2 ساعت و بعد از آن ورود به هتل و دریافت اتاقها و بازدید از منطقه واتر فرانت

روز هفتم:

صرف صبحانه و گشت فول دی منطقه پنیسولا بازدید از فوکهای دریایی و شترمرغها و منطقه دماغه امید نیک، پنگوئن ها و باغ کریستن بوش

روز هشتم:

گشت نصف روز شهری بازدید از table mountain تور هلیکوپتر و منطقه بوکاپ

روز نهم:

صرف صبحانه و تحویل اتاقها و حرکت به سمت فرودگاه کیپ تاون و برگشت به ایران عزیز

 

سایر تورهای پیشنهادی

قیمت تور آفریقای جنوبی

شروع قیمت از 2,300 تومان

تور آفریقای جنوبی(10شب) بهمن 1402

شروع قیمت از 2,500 تومان